Nghị định 86/2014/NĐ-CP kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Rate this post

CHÍNH PHỦ
——-

Số : 86/2014 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe xe hơi là việc sử dụng xe xe hơi vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa, hành khách trên đường đi bộ nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi ; gồm có kinh doanh thương mại vận tải đường bộ thu tiền trực tiếp và kinh doanh thương mại vận tải đường bộ không thu tiền trực tiếp .2. Kinh doanh vận tải đường bộ thu tiền trực tiếp là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi, trong đó đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ phân phối dịch vụ vận tải đường bộ và thu cước phí vận tải đường bộ trực tiếp từ người mua .3. Kinh doanh vận tải đường bộ không thu tiền trực tiếp là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi, trong đó đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vừa triển khai quy trình vận tải đường bộ, vừa thực thi tối thiểu một quy trình khác trong quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải đường bộ trải qua lệch giá từ mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ đó .4. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại tham gia kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi .5. Tuyến cố định và thắt chặt là tuyến vận tải đường bộ hành khách được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố, được xác lập bởi hành trình, bến đi, bến đến ( điểm đầu, điểm cuối so với xe buýt ) tương thích với quy hoạch mạng lưới tuyến được phê duyệt .6. Vận tải người nội bộ là hoạt động giải trí vận tải đường bộ do những đơn vị chức năng sử dụng loại xe xe hơi chở người từ 09 chỗ ngồi trở lên để định kỳ luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc học viên, sinh viên của mình từ nơi ở đến nơi thao tác hoặc học tập và ngược lại .7. Vận tải trung chuyển hành khách là hoạt động giải trí vận tải đường bộ do những doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt tổ chức triển khai để đón hành khách đến bến xe, điểm đón, trả khách theo tuyến hoặc ngược lại .8. Trọng tải phong cách thiết kế của xe xe hơi là số người và khối lượng sản phẩm & hàng hóa tối đa mà xe xe hơi đó được chở theo lao lý của đơn vị sản xuất .9. Trọng tải được phép chở của xe xe hơi là số người và khối lượng sản phẩm & hàng hóa tối đa mà xe xe hơi đó được phép chở, nhưng không vượt quá trọng tải phong cách thiết kế của phương tiện đi lại, khi hoạt động giải trí trên đường đi bộ theo lao lý của Bộ Giao thông vận tải đường bộ .10. Người quản lý vận tải đường bộ là người đại diện thay mặt theo pháp lý của đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hoặc được người đại diện thay mặt theo pháp lý của đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ giao trách nhiệm bằng văn bản trực tiếp đảm nhiệm hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ .11. Bến xe xe hơi khách ( bến xe khách ) là khu công trình thuộc kiến trúc giao thông vận tải đường đi bộ thực thi công dụng ship hàng xe xe hơi đón, trả hành khách và những dịch vụ tương hỗ vận tải đường bộ hành khách .12. Bến xe xe hơi hàng ( bến xe hàng ) là khu công trình thuộc kiến trúc giao thông vận tải đường đi bộ thực thi tính năng Giao hàng xe xe hơi vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa và những dịch vụ tương hỗ cho hoạt động giải trí vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa khác theo lao lý .13. Trạm dừng nghỉ là khu công trình thuộc kiến trúc giao thông vận tải đường đi bộ thực thi công dụng Giao hàng người và phương tiện đi lại dừng, nghỉ trong quy trình tham gia giao thông vận tải trên đường đi bộ .

Chương II
QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Điều 4. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp Giấy phép kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách bằng xe xe hơi được ĐK khai thác trên tuyến trong quy hoạch và được cơ quan quản trị tuyến chấp thuận đồng ý .2. Tuyến vận tải đường bộ hành khách cố định và thắt chặt liên tỉnh có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải xuất phát và kết thúc tại bến xe khách từ loại 1 đến loại 4 hoặc bến xe loại 5 thuộc địa phận huyện nghèo theo pháp luật của nhà nước .3. Nội dung quản trị tuyến gồm có :a ) Xây dựng, công bố và thực thi quy hoạch mạng lưới tuyến ;b ) Xây dựng và công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến, công bố tuyến đưa vào khai thác, chấp thuận đồng ý khai thác tuyến, kiểm soát và điều chỉnh tần suất chạy xe ;c ) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động giải trí vận tải đường bộ của những doanh nghiệp, hợp tác xã, bến xe trên tuyến ; thống kê sản lượng hành khách, dự báo nhu yếu đi lại của hành khách trên tuyến ;d ) Thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý vi phạm về quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ theo tuyến đúng lao lý .4. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải ký hợp đồng với đơn vị chức năng kinh doanh thương mại bến xe khách và tổ chức triển khai vận tải đường bộ theo đúng giải pháp khai thác tuyến đã được duyệt ; được ý kiến đề nghị tăng, giảm tần suất, ngừng khai thác trên tuyến theo lao lý .5. Đơn vị kinh doanh thương mại bến xe khách cung ứng những dịch vụ tương hỗ vận tải đường bộ cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt ; kiểm tra và xác nhận điều kiện kèm theo so với xe xe hơi và lái xe trước khi cho xe xuất bến .

Điều 5. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

1. Kinh doanh vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt được thực thi trên tuyến cố định và thắt chặt, theo biểu đồ chạy xe tương thích với quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .2. Tuyến xe buýt không được vượt quá khoanh vùng phạm vi 02 tỉnh liền kề ; trường hợp điểm đầu hoặc điểm cuối của tuyến xe buýt thuộc đô thị loại đặc biệt quan trọng thì không vượt quá khoanh vùng phạm vi 03 tỉnh, thành phố .3. Tuyến xe buýt có những điểm dừng đón, trả khách. Khoảng cách tối đa giữa hai điểm dừng đón, trả khách liền kề trong nội thành của thành phố, nội thị là 700 mét, ngoài thành phố, ngoại thị là 3.000 mét .4. Giãn cách thời hạn tối đa giữa những chuyến xe liền kề là 30 phút so với những tuyến trong nội thành của thành phố, nội thị ; 60 phút so với những tuyến khác ; thời hạn hoạt động giải trí tối thiểu của tuyến không dưới 12 giờ trong một ngày ; riêng những tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc điểm cuối nằm trong khu vực cảng hàng không quốc tế hoạt động giải trí theo lịch trình tương thích với thời hạn hoạt động giải trí của cảng hàng không quốc tế .5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tương quan phê duyệt, công bố quy hoạch mạng lưới tuyến ; thiết kế xây dựng và quản trị kiến trúc ship hàng hoạt động giải trí xe buýt ; công bố tuyến, giá vé ( so với xe buýt có trợ giá ) và những chủ trương khuyễn mãi thêm của Nhà nước về khuyến khích tăng trưởng vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt trên địa phận ; pháp luật và tổ chức triển khai đặt hàng, đấu thầu khai thác những tuyến xe buýt trong quy hoạch .6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất với Bộ Giao thông vận tải đường bộ trước khi chấp thuận đồng ý được cho phép hoạt động giải trí những tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc điểm cuối nằm trong khu vực cảng hàng không quốc tế .

Điều 6. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

1. Kinh doanh vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi có hành trình và lịch trình theo nhu yếu của hành khách ; cước tính theo đồng hồ đeo tay tính tiền căn cứ vào ki lô mét xe lăn bánh, thời hạn chờ đón .2. Xe có hộp đèn với chữ ” TAXI ” gắn cố định và thắt chặt trên nóc xe .3. Từ ngày 01 tháng 7 năm năm nay, xe taxi phải có thiết bị in hóa đơn liên kết với đồng hồ đeo tay tính tiền trên xe ; lái xe phải in hóa đơn tính tiền và trả cho hành khách .4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thiết kế xây dựng quy hoạch tăng trưởng vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi ; quản trị hoạt động giải trí vận tải đường bộ bằng xe taxi, thiết kế xây dựng và quản trị điểm đỗ cho xe taxi trên địa phận .

Điều 7. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

1. Kinh doanh vận tải đường bộ hành khách theo hợp đồng là kinh doanh thương mại vận tải đường bộ không theo tuyến cố định và thắt chặt và được triển khai theo hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ và người thuê vận tải đường bộ .2. Khi thực thi vận tải đường bộ hành khách theo hợp đồng, lái xe phải mang theo bản chính hoặc bản sao hợp đồng vận tải và list hành khách có xác nhận của đơn vị chức năng vận tải đường bộ ( trừ xe ship hàng đám tang, đám cưới ) .3. Từ ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái, so với xe xe hơi có trọng tải phong cách thiết kế từ 10 hành khách trở lên, trước khi triển khai hợp đồng, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ phải thông tin tới Sở Giao thông vận tải đường bộ nơi cấp Giấy phép kinh doanh thương mại vận tải đường bộ những thông tin cơ bản của chuyến đi gồm có : Hành trình, số lượng khách, những điểm đón, trả khách, thời hạn triển khai hợp đồng .4. Ngoài hoạt động giải trí cấp cứu người bị tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải, ship hàng những trách nhiệm khẩn cấp như thiên tai, địch họa theo nhu yếu của lực lượng tính năng, xe xe hơi luân chuyển hành khách theo hợp đồng không được đón, trả khách ngoài những khu vực ghi trong hợp đồng .5. Không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức .

Điều 8. Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

1. Kinh doanh vận tải đường bộ khách du lịch là kinh doanh thương mại vận tải đường bộ không theo tuyến cố định và thắt chặt được triển khai theo chương trình du lịch và phải có hợp đồng vận tải khách du lịch bằng văn bản giữa đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ và đơn vị chức năng kinh doanh thương mại du lịch hoặc lữ hành .2. Khi thực thi vận tải đường bộ khách du lịch, lái xe phải mang theo hợp đồng vận tải khách du lịch hoặc hợp đồng lữ hành ( bản chính hoặc bản sao có xác nhận của đơn vị chức năng kinh doanh thương mại du lịch ) ; chương trình du lịch và list hành khách .3. Từ ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái, so với xe xe hơi có trọng tải phong cách thiết kế từ 10 hành khách trở lên, trước khi triển khai hợp đồng vận tải khách du lịch hoặc hợp đồng lữ hành, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ phải thông tin tới Sở Giao thông vận tải đường bộ nơi cấp Giấy phép kinh doanh thương mại vận tải đường bộ những thông tin cơ bản của chuyến đi gồm có : Hành trình, số lượng khách, những điểm đón, trả khách, thời hạn thực thi hợp đồng .4. Ngoài hoạt động giải trí cấp cứu người bị tai nạn thương tâm giao thông vận tải, Giao hàng những trách nhiệm khẩn cấp như thiên tai, địch họa theo nhu yếu của lực lượng tính năng, xe xe hơi vận tải đường bộ khách du lịch không được đón, trả khách ngoài những khu vực ghi trong hợp đồng .5. Không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức .6. Xe xe hơi vận tải đường bộ khách du lịch được ưu tiên sắp xếp nơi dừng, đỗ để đón trả khách du lịch, ship hàng thăm quan du lịch tại những bến xe, nhà ga, trường bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm thăm quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch theo lao lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .7. Bộ Giao thông vận tải đường bộ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch lao lý về vận tải đường bộ khách du lịch bằng xe xe hơi và cấp, đổi, tịch thu biển hiệu cho xe xe hơi luân chuyển khách du lịch .

Điều 9. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

1. Kinh doanh vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng xe taxi tải là việc sử dụng xe xe hơi có trọng tải từ 1.500 kilôgam trở xuống để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa và người thuê vận tải đường bộ trả tiền cho lái xe theo đồng hồ đeo tay tính tiền gắn trên xe. Mặt ngoài hai bên thành xe hoặc cánh cửa xe đề chữ “ TAXI TẢI ”, số điện thoại thông minh liên lạc, tên đơn vị chức năng kinh doanh thương mại .2. Kinh doanh vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa siêu trường, siêu trọng :a ) Kinh doanh vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa siêu trường, siêu trọng là việc sử dụng xe xe hơi tương thích để luân chuyển những loại hàng mà mỗi kiện hàng có size hoặc khối lượng vượt quá lao lý nhưng không hề tháo rời ra được ;b ) Khi luân chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lái xe phải mang theo Giấy phép lưu hành do cơ quan có thẩm quyền cấp .3. Kinh doanh vận tải đường bộ hàng nguy hại là việc sử dụng xe xe hơi để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa có chứa những chất nguy khốn khi luân chuyển có năng lực gây nguy cơ tiềm ẩn tới tính mạng con người, sức khỏe thể chất con người, môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn và bảo mật an ninh vương quốc. Kinh doanh vận tải đường bộ hàng nguy hại phải có Giấy phép luân chuyển hàng nguy hại do cơ quan có thẩm quyền cấp .4. Kinh doanh vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công – ten – nơ là việc sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc để luân chuyển công – ten – nơ .5. Kinh doanh vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa thường thì là hình thức kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa ngoài những hình thức kinh doanh thương mại vận tải đường bộ lao lý tại những Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này .6. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm việc xếp hàng hóa lên xe xe hơi theo pháp luật của Bộ Giao thông vận tải đường bộ .7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thiết kế xây dựng và công bố quy hoạch bến xe hàng, điểm giao nhận sản phẩm & hàng hóa tại địa phận địa phương .

Điều 10. Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt

1. Việc bồi thường sản phẩm & hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu vắng được triển khai theo hợp đồng vận tải hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa người kinh doanh thương mại vận tải đường bộ và người thuê vận tải đường bộ .2. Trường hợp trong hợp đồng vận tải không có nội dung lao lý về việc bồi thường sản phẩm & hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu vắng do lỗi của người kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa và hai bên không thỏa thuận hợp tác được mức bồi thường thì người kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bồi thường cho người thuê vận tải đường bộ theo mức 70.000 ( bảy mươi nghìn ) đồng Nước Ta cho một kilôgam sản phẩm & hàng hóa bị tổn thất, trừ trường hợp có quyết định hành động khác của Tòa án hoặc trọng tài .

Điều 11. Quy định đối với lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải

1. Lái xe kinh doanh thương mại vận tải đường bộ phải bảo vệ những nhu yếu sau đây :a ) Phải được đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo lao lý ;b ) Phải được khám sức khỏe thể chất định kỳ và được cấp Giấy chứng nhận theo lao lý của Bộ Y tế ;c ) Phải được tập huấn về nhiệm vụ và những pháp luật của pháp lý so với hoạt động giải trí vận tải đường bộ theo lao lý của Bộ Giao thông vận tải đường bộ .2. Người quản lý và điều hành vận tải đường bộ của doanh nghiệp, hợp tác xã phải bảo vệ những nhu yếu sau đây :a ) Không được đồng thời thao tác tại cơ quan, đơn vị chức năng khác ;b ) Không phải là lao động trực tiếp lái xe, nhân viên cấp dưới Giao hàng trên xe xe hơi kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng mình ;c ) Được tập huấn theo lao lý của Bộ Giao thông vận tải đường bộ .3. Xe xe hơi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ phải bảo vệ những nhu yếu sau đây :a ) Xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt, xe taxi, xe buýt, xe luân chuyển hành khách theo hợp đồng, xe chở công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe xe hơi vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa phải được gắn phù hiệu ; xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ khách du lịch phải được gắn biển hiệu theo lao lý của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;b ) Xe xe hơi phải được bảo trì, sửa chữa thay thế và có sổ ghi chép theo dõi quy trình hoạt động giải trí theo lao lý của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;c ) Trên xe phải được niêm yết khá đầy đủ những thông tin theo pháp luật của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;d ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý đơn cử về màu sơn của xe taxi trong khoanh vùng phạm vi địa phương mình .4. Đối với những loại xe chưa được gắn phù hiệu trước khi Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thì việc gắn phù hiệu được thực thi theo lộ trình sau đây :a ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái so với xe buýt, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ;b ) Trước ngày 01 tháng 01 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 10 tấn trở lên ;c ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn ;d ) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn ;đ ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế dưới 3,5 tấn .

Điều 12. Quy định về xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi, bến xe khách, bến xe hàng phải kiến thiết xây dựng và triển khai quy trình tiến độ bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải tương thích với những mô hình kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng mình theo lộ trình sau đây :a ) Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt, xe buýt, taxi, vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công – ten – nơ ; bến xe khách : Từ ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái ;b ) Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo hợp đồng, khách du lịch ; vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe xe hơi có trọng tải phong cách thiết kế từ 10 tấn trở lên ; bến xe hàng : Từ ngày 01 tháng 7 năm năm nay ;c ) Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng xe xe hơi có trọng tải phong cách thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn : Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 ;d ) Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng xe xe hơi có trọng tải phong cách thiết kế dưới 07 tấn : Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 .2. Quy trình bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải cần bộc lộ rõ những nội dung sau đây :a ) Đối với đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ : Thủ tục kiểm tra điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn giao thông vận tải của xe xe hơi và lái xe xe hơi trước khi thực thi hành trình kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ; chính sách bảo trì sửa chữa thay thế so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ; chính sách tổ chức triển khai lao động so với lái xe kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ; chính sách kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của xe xe hơi và người lái xe trên hành trình kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ; giải pháp giải quyết và xử lý khi xảy ra tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải trong quy trình kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ; chính sách báo cáo giải trình về bảo đảm an toàn giao thông vận tải so với lái xe, người quản lý vận tải đường bộ ;b ) Đối với đơn vị chức năng kinh doanh thương mại bến xe khách, bến xe hàng : Thủ tục kiểm tra điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn giao thông vận tải của xe xe hơi, lái xe xe hơi, sản phẩm & hàng hóa và tư trang của hành khách trước khi xuất bến ; chính sách kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của xe xe hơi và người lái xe trong khu vực bến xe ; chính sách báo cáo giải trình về bảo đảm an toàn giao thông vận tải .3. Bộ Giao thông vận tải đường bộ lao lý cụ thể về kiến thiết xây dựng, triển khai quá trình bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi và lộ trình vận dụng quá trình bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải so với bến xe xe hơi .

Chương III
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Điều 13. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Đơn vị kinh doanh vận tải phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đăng ký kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi theo pháp luật của pháp lý .2. Phương tiện phải bảo vệ số lượng, chất lượng tương thích với hình thức kinh doanh thương mại, đơn cử :

a) Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt; phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.
Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;

b ) Xe xe hơi phải bảo vệ bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên ;c ) Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo lao lý tại Điều 14 Nghị định này .3. Lái xe và nhân viên cấp dưới ship hàng trên xe :a ) Lái xe không phải là người đang trong thời hạn bị cấm hành nghề theo pháp luật của pháp lý ;b ) Lái xe và nhân viên cấp dưới ship hàng trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( trừ những trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh doanh thương mại hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của chủ hộ kinh doanh thương mại ) ;c ) Nhân viên Giao hàng trên xe phải được tập huấn về nhiệm vụ và những pháp luật của pháp lý so với hoạt động giải trí vận tải đường bộ theo pháp luật của Bộ Giao thông vận tải đường bộ. Nhân viên ship hàng trên xe vận tải đường bộ khách du lịch còn phải được tập huấn về nhiệm vụ du lịch theo pháp luật của pháp lý tương quan về du lịch .4. Người quản lý và điều hành vận tải đường bộ phải có trình độ trình độ về vận tải đường bộ từ tầm trung trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên so với những chuyên ngành kinh tế tài chính, kỹ thuật khác và có thời hạn công tác làm việc liên tục tại đơn vị chức năng vận tải đường bộ từ 03 năm trở lên .5. Nơi đỗ xe : Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ phải có nơi đỗ xe tương thích với giải pháp kinh doanh thương mại và bảo vệ những nhu yếu về bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý .6. Về tổ chức triển khai, quản trị :a ) Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ có phương tiện đi lại thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền liên kết mạng và phải theo dõi, giải quyết và xử lý thông tin tiếp đón từ thiết bị giám sát hành trình của xe ;b ) Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sắp xếp đủ số lượng lái xe theo giải pháp kinh doanh thương mại, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe thể chất theo lao lý ; so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách có trọng tải phong cách thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên ( gồm có cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm ) phải có nhân viên cấp dưới Giao hàng trên xe ( trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học viên, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có thiết bị thay thế sửa chữa nhân viên cấp dưới ship hàng ) ;c ) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt, vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt, vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi, vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công – ten – nơ phải có bộ phận quản trị, theo dõi những điều kiện kèm theo về bảo đảm an toàn giao thông vận tải ;d ) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách bằng xe xe hơi theo tuyến cố định và thắt chặt, xe buýt, xe taxi phải ĐK và thực thi tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ hành khách .

Điều 14. Thiết bị giám sát hành trình của xe

1. Xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách, xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ và xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình ; thiết bị giám sát hành trình phải bảo vệ thực trạng kỹ thuật tốt và hoạt động giải trí liên tục trong thời hạn xe tham gia giao thông vận tải .2. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo vệ tối thiểu những nhu yếu sau đây :a ) Lưu giữ và truyền dẫn những thông tin theo pháp luật của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;b ) tin tức từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản trị nhà nước về hoạt động giải trí vận tải đường bộ, quản trị hoạt động giải trí của đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ và phân phối cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có nhu yếu .3. Đối với những loại xe chưa được lắp ráp thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực hiện hành thì việc lắp ráp thiết bị giám sát hành trình được triển khai theo lộ trình sau đây :a ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái so với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ;b ) Trước ngày 01 tháng 01 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 10 tấn trở lên ;c ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn ;d ) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn ;đ ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế dưới 3,5 tấn .

Điều 15. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 13 Nghị định này .2. Xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai theo lộ trình như sau :

a) Xe ô tô đăng ký khai thác kinh doanh vận tải lần đầu: Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

b ) Xe xe hơi đang khai thác : Thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 .3. Xe xe hơi có trọng tải được phép chở từ 10 hành khách trở lên phải có niên hạn sử dụng như sau :a ) Cự ly trên 300 ki lô mét : Không quá 15 năm so với xe hơi sản xuất để chở người ; từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay không được sử dụng xe xe hơi quy đổi công suất ;b ) Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống : Không quá 20 năm so với xe xe hơi sản xuất để chở người ; không quá 17 năm so với xe hơi quy đổi công suất trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ những loại xe khác thành xe xe hơi chở khách .4. Từ ngày 01 tháng 7 năm năm nay, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện đi lại tối thiểu như sau :a ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những thành phố thường trực Trung ương : Từ 20 xe trở lên ;b ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những địa phương còn lại : Từ 10 xe trở lên ; riêng đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo lao lý của nhà nước : Từ 05 xe trở lên .

Điều 16. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 13 và Khoản 2 Điều 15 Nghị định này .2. Xe buýt phải có sức chứa từ 17 hành khách trở lên. Vị trí, số chỗ ngồi, chỗ đứng cho hành khách và những lao lý kỹ thuật khác so với xe buýt theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải đường bộ phát hành. Đối với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt trên những tuyển có hành trình bắt buộc phải qua cầu có trọng tải được cho phép tham gia giao thông vận tải từ 05 tấn trở xuống hoặc trên 50 % lộ trình tuyến là đường từ cấp IV trở xuống ( hoặc đường đi bộ đô thị xuất hiện cắt ngang từ 07 mét trở xuống ) được sử dụng xe xe hơi có trọng tải phong cách thiết kế từ 12 đến dưới 17 hành khách .3. Xe buýt phải có niên hạn sử dụng theo pháp luật tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định này ; có màu sơn đặc trưng được ĐK với cơ quan quản trị tuyến, trừ trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có pháp luật đơn cử về màu sơn của xe buýt trên địa phận .4. Từ ngày 01 tháng 7 năm năm nay, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt phải có số lượng phương tiện đi lại tối thiểu như sau :a ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những thành phố thường trực Trung ương : Từ 20 xe trở lên ;b ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những địa phương còn lại : Từ 10 xe trở lên ; riêng đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo pháp luật của nhà nước : Từ 05 xe trở lên .

Điều 17. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 13 ( trừ Điểm c Khoản 3 Điều 13 ) Nghị định này .2. Xe taxi phải có sức chứa từ 09 chỗ ngồi trở xuống ( kể cả người lái xe ) .3. Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 08 năm tại đô thị loại đặc biệt quan trọng ; không quá 12 năm tại những địa phương khác .4. Trên xe phải gắn đồng hồ đeo tay tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường và thống kê kiểm định và kẹp chì .5. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi phải ĐK và thực thi sơn biểu trưng ( logo ) không trùng với biểu trưng đã ĐK của đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ taxi trước đó và số điện thoại cảm ứng thanh toán giao dịch cho những xe thuộc đơn vị chức năng .6. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi phải có TT quản lý và điều hành, duy trì hoạt động giải trí của TT điều hành quản lý với lái xe, ĐK tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa TT với những xe thuộc đơn vị chức năng .7. Từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe ; riêng so với đô thị loại đặc biệt quan trọng phải có số xe tối thiểu là 50 xe .

Điều 18. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 13 Nghị định này .2. Xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm ; xe xe hơi quy đổi công suất không được vận tải đường bộ khách du lịch .3. Xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng theo lao lý tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định này .4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo hợp đồng, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ khách du lịch luân chuyển hành khách trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng xe tối thiểu như sau :a ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những thành phố thường trực Trung ương : Từ 10 xe trở lên ;b ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những địa phương còn lại : Từ 05 xe trở lên, riêng đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo pháp luật của nhà nước : Từ 03 xe trở lên .5. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ khách du lịch bằng xe xe hơi ngoài những điều kiện kèm theo pháp luật tại Nghị định này, còn phải tuân thủ những lao lý của pháp lý về du lịch có tương quan .

Điều 19. Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa

1. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa phải có đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 13 Nghị định này .2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công – ten – nơ ; đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe xe hơi vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện đi lại tối thiểu như sau :a ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những thành phố thường trực Trung ương : Từ 10 xe trở lên ;b ) Đối với đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại những địa phương còn lại : Từ 05 xe trở lên ; riêng đơn vị chức năng có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo pháp luật của nhà nước : Từ 03 xe trở lên .

Chương IV
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Điều 20. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi ( sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh thương mại ) .2. Đối với những mô hình kinh doanh thương mại vận tải đường bộ chưa được cấp Giấy phép kinh doanh thương mại trước khi Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thì việc cấp Giấy phép kinh doanh thương mại được thực thi theo lộ trình sau đây :a ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái so với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ( trừ xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công – ten – nơ ) ;b ) Trước ngày 01 tháng 01 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 10 tấn trở lên ;c ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn ;d ) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn ;đ ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế dưới 3,5 tấn .3. Nội dung Giấy phép kinh doanh thương mại gồm có :a ) Tên và địa chỉ đơn vị chức năng kinh doanh thương mại ;b ) Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại gồm có : Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp ;c ) Người đại diện thay mặt hợp pháp ;d ) Các hình thức kinh doanh thương mại ;đ ) Thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của Giấy phép kinh doanh thương mại ;e ) Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thương mại .4. Giấy phép kinh doanh thương mại có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh thương mại bị mất, bị hỏng, có sự đổi khác tương quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh thương mại hoặc Giấy phép kinh doanh thương mại hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự biến hóa tương quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh thương mại, thời hạn của Giấy phép kinh doanh thương mại mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó .5. Đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh thương mại phải được nhìn nhận định kỳ về việc duy trì điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi theo pháp luật của Bộ Giao thông vận tải đường bộ .6. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh thương mại là Sở Giao thông vận tải đường bộ những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .7. Bộ Giao thông vận tải đường bộ pháp luật đơn cử về mẫu Giấy phép kinh doanh thương mại .

Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thương mại gồm có :a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thương mại theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải đường bộ pháp luật ;b ) Bản sao có xác nhận ( hoặc bản sao kèm bản chính để so sánh ) Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ;c ) Bản sao có xác nhận ( hoặc bản sao kèm bản chính để so sánh ) văn bằng, chứng từ của người trực tiếp điều hành quản lý vận tải đường bộ ;d ) Phương án kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi theo lao lý của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;đ ) Quyết định xây dựng và pháp luật tính năng, trách nhiệm của bộ phận quản trị, theo dõi những điều kiện kèm theo về bảo đảm an toàn giao thông vận tải ( so với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt, vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt, vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi, vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công – ten – nơ ) ;e ) Bản ĐK chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ ( so với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt, vận tải đường bộ hành khách bằng xe buýt, vận tải đường bộ hành khách bằng xe taxi ) .2. Hồ sơ đề xuất cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại do đổi khác nội dung của Giấy phép kinh doanh thương mại gồm có :a ) Đơn đề xuất cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại trong đó nêu rõ nguyên do xin cấp lại theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải đường bộ lao lý ;b ) Giấy phép kinh doanh thương mại được cấp trước đó ;c ) Tài liệu chứng tỏ sự đổi khác của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh thương mại pháp luật tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định này ( việc đổi khác tương quan đến nội dung nào thì bổ trợ tài liệu về nội dung đó ) .3. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại do hết hạn Giấy phép gồm có :a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải đường bộ lao lý ;b ) Giấy phép kinh doanh thương mại được cấp trước đó ;c ) Phương án kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi theo pháp luật của Bộ Giao thông vận tải đường bộ .4. Hồ sơ đề xuất cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh thương mại bị mất hoặc bị hư hỏng gồm có :a ) Đơn đề xuất cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải đường bộ lao lý ;b ) Giấy phép kinh doanh thương mại bị hư hỏng ( so với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng ) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ trình báo mất Giấy phép kinh doanh thương mại .

Điều 22. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh thương mại :

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b ) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo pháp luật, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thương mại thẩm định và đánh giá hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh thương mại đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh thương mại kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thương mại thì cơ quan cấp Giấy phép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do ;c ) Việc tiếp đón hồ sơ và trả tác dụng được triển khai tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện .2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại so với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, có sự biến hóa tương quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh thương mại hoặc Giấy phép kinh doanh thương mại hết hạn triển khai như khi cấp lần đầu .3. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại so với trường hợp Giấy phép bị mất :

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b ) Trong thời hạn 30 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo pháp luật, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thương mại kiểm tra, xác định, cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thương mại thì cơ quan cấp Giấy phép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do ;c ) Việc đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả được thực thi tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện .

Điều 23. Thu hồi Giấy phép kinh doanh

1. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bị tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại không thời hạn khi vi phạm một trong những trường hợp sau đây :a ) Cố ý cung ứng thông tin xô lệch trong hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thương mại ;b ) Không kinh doanh thương mại vận tải đường bộ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh thương mại hoặc ngừng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ trong thời hạn 06 tháng liên tục ;c ) Kinh doanh mô hình vận tải đường bộ không đúng theo Giấy phép kinh doanh thương mại ;d ) Đã bị tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại có thời hạn nhưng khi hết thời hạn tịch thu Giấy phép vẫn không khắc phục được những vi phạm là nguyên do bị tịch thu ;đ ) Trong 01 năm có 02 lần bị tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại có thời hạn hoặc trong thời hạn sử dụng Giấy phép kinh doanh thương mại có 03 lần bị tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại có thời hạn ;e ) Phá sản, giải thể ;g ) Trong thời hạn 01 năm có trên 50 % số xe hoạt động giải trí mà người lái xe vi phạm luật gây ra tai nạn thương tâm giao thông vận tải nghiêm trọng ;h ) Trong thời hạn 03 năm có tái phạm về kinh doanh thương mại, điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi và xảy ra tai nạn thương tâm giao thông vận tải gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .2. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bị tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại từ 01 đến 03 tháng khi vi phạm một trong những nội dung sau đây :a ) Trong thời hạn hoạt động giải trí 03 tháng liên tục có trên 20 % số phương tiện đi lại bị tịch thu phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ;b ) Có trên 20 % số xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bị cơ quan chức năng giải quyết và xử lý vi phạm về chở quá tải trọng lao lý hoặc trên 20 % số xe kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bị cơ quan chức năng giải quyết và xử lý vi phạm về bảo vệ điều kiện kèm theo kỹ thuật của xe ;c ) Có trên 10 % số lái xe kinh doanh thương mại vận tải đường bộ của đơn vị chức năng bị cơ quan chức năng giải quyết và xử lý vi phạm phải tước Giấy phép lái xe có thời hạn ;d ) Có trên 10 % số lượng xe hoạt động giải trí mà người lái xe vi phạm pháp lý gây ra tai nạn thương tâm giao thông vận tải nghiêm trọng trở lên ;đ ) Vi phạm về kinh doanh thương mại, điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi và xảy ra tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .3. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thương mại được tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại do cơ quan mình cấp và triển khai theo trình tự sau đây :a ) Ban hành quyết định hành động tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại ;b ) Báo cáo Tổng cục Đường bộ Nước Ta, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông tin quyết định hành động tịch thu Giấy phép kinh doanh thương mại đến những cơ quan có tương quan để phối hợp triển khai ;c ) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thương mại phát hành quyết định hành động tịch thu Giấy phép thì đơn vị chức năng kinh doanh thương mại phải nộp lại Giấy phép kinh doanh thương mại và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép đồng thời dừng hàng loạt những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ theo Giấy phép đã bị tịch thu ngay sau khi quyết định hành động có hiệu lực hiện hành .

Chương V
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Bộ Giao thông vận tải

1. Thống nhất quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi lao lý tại Nghị định này .2. Quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm và giải quyết và xử lý vi phạm trong tổ chức triển khai, quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi và dịch vụ tương hỗ vận tải đường bộ đường đi bộ .3. Quy định đơn cử về việc quản trị và cấp phù hiệu cho xe xe hơi vận tải đường bộ trung chuyển hành khách, vận tải đường bộ hành khách nội bộ ; lộ trình và đối tượng người dùng đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ không thu tiền trực tiếp phải cấp Giấy phép kinh doanh thương mại .4. Tổ chức lập, phê duyệt và công bố quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải đường bộ hành khách cố định và thắt chặt liên tỉnh ; mạng lưới hệ thống những trạm dừng nghỉ trên quốc lộ .5. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm việc quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi .6. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý vi phạm trong việc triển khai những pháp luật về kinh doanh thương mại và điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi theo lao lý của Nghị định này và những pháp luật khác của pháp lý tương quan .

Điều 25. Bộ Công an
Kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Điều 26. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp, đổi, thu hồi biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

Điều 27. Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đường bộ lao lý về tính năng kỹ thuật so với thiết bị giám sát hành trình của xe .2. Tổ chức triển khai việc kiểm định đồng hồ đeo tay tính tiền trên xe taxi .

Điều 28. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý việc sử dụng tần số vô tuyến điện, hạ tầng thông tin và cước dịch vụ dữ liệu cho thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và các thiết bị thông tin, liên lạc khác sử dụng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 29. Bộ Y tế

1. Ban hành pháp luật về tiêu chuẩn, việc khám sức khỏe thể chất định kỳ và pháp luật về cơ sở y tế khám sức khỏe thể chất của người tinh chỉnh và điều khiển xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ .2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đường bộ triển khai những pháp luật của pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động trong những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi .

Điều 30. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đường bộ thực thi những pháp luật về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những chính sách khác của người lao động trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi .2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đường bộ triển khai những lao lý của pháp lý về những chính sách, chủ trương so với người khuyết tật, người cao tuổi và những đối tượng người dùng chủ trương khi sử dụng những dịch vụ vận tải đường bộ bằng xe xe hơi .

Điều 31. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

1. Kiểm tra, đôn đốc những Bộ, ngành và những địa phương thực thi những pháp luật của pháp lý về bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn giao thông vận tải trong kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi pháp luật tại Nghị định này .2. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông dụng, hướng dẫn việc thực thi những lao lý về bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn giao thông vận tải trong kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi lao lý tại Nghị định này để những Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai tiến hành triển khai .

Điều 32. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo những cơ quan chức năng của địa phương thực thi việc quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi theo lao lý của Nghị định này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Hướng dẫn đơn cử mức thu, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thương mại và phí, lệ phí khác có tương quan đến hoạt động giải trí vận tải đường bộ đường đi bộ và dịch vụ tương hỗ vận tải đường bộ đường đi bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .3. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai những lao lý về kinh doanh thương mại và điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi theo lao lý của Nghị định này và những pháp luật pháp lý khác tương quan trên địa phận địa phương .

Điều 33. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đường bộ để thiết kế xây dựng lao lý về chương trình tập huấn cho người quản lý và điều hành vận tải đường bộ, lái xe và nhân viên cấp dưới Giao hàng trên xe .2. Tham gia tập huấn nhiệm vụ so với người quản lý và điều hành vận tải đường bộ, lái xe và nhân viên cấp dưới Giao hàng trên xe .

Điều 34. Chế độ kiểm tra thực hiện điều kiện kinh doanh của đơn vị kinh doanh vận tải

1. Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ chịu sự kiểm tra về việc chấp hành những lao lý về kinh doanh thương mại và điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi của cơ quan có thẩm quyền .2. Hình thức kiểm tra :a ) Kiểm tra định kỳ ;b ) Kiểm tra đột xuất khi để xảy ra tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, có khiếu nại, tố cáo hoặc khi có thông tin, tín hiệu về việc không triển khai rất đầy đủ những pháp luật về kinh doanh thương mại và điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải đường bộ .3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy cơ quan chức năng tổ chức triển khai kiểm tra việc tuân thủ những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng kinh doanh thương mại vận tải đường bộ .

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 và thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 36. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Source: https://thietbixe.com
Category : Tin Tức

0/5 (0 Reviews)
Bình luận bài viết (0 bình luận)